ข่าวสารกิจกรรมแวดวงคนพิการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะคนพิการทางสติปัญญา โดยใช้ Scratch ณ จังหวัดตาก 28 พฤศจิกายน 2559 892
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส ณ จังหวัดเชียงใหม่ 26 พฤศจิกายน 2559 936
ประกาศ สำนักพระราชวัง 14 ตุลาคม 2559 1168
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานคนพิการ 26 กันยายน 2559 595
ประกาศผลการพิจารณาการขอรับ/ขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร 29 สิงหาคม 2559 1539
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ 25 สิงหาคม 2559 1395
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหหลักสูตรการใช้สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ สำหรับสตรี 17 สิงหาคม 2559 1441
กระทรวง ICTจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการมองเห็น 15 สิงหาคม 2559 1419
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว 06 สิงหาคม 2559 1294
แนวทางปฏิบัติการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ 27 กรกฎาคม 2559 1290

Additional information