รู้จักกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิสัยทัศน์
 
“เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 
วิสัยทัศน์ประจำปีงบประมาณ พศ. 2557-2560

Additional information