สถิติข้อมูลคนพิการ

 

สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำแนกตามภูมิภาค และเพศ
ตั้งแต่วันที่: 24 กันยายน 1994 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2014
ข้อมูลคนพิการ: ทั้งหมด: 1,728,218 ราย
ข้อมูลคนพิการ: มีชีวิต: 1,492,834 ราย
ข้อมูลคนพิการ: เสียชีวิต: 235,384 ราย
 
ข้อมูล ณ วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2014
ที่มาข้อมูล: ข้อมูลประมวลผลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ สำนักงานส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

Additional information