แบบฟอร์มคำขอรับ/ยืมอุปกรณ์ไอซีที (ทก.01 / 02 / 03 / 04 / 07 / 08)

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แบบคําขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.01) 4065
แบบคําขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.02) 2813
แบบคําขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.03) 2477
แบบคําขอรับอุปกรณ์ และเครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.04) 2400
แบบรายงานผลการให้/ให้ยืม อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร(ทก.13-ทก.14) 1086
แบบรายงานคำขอยืม (ทก.๐๗) 2622
แบบรายงาน คำขอรับ (ทก.๐๘) 2203
คำจ่าหน้าซองเอกสารถึง 2324

Additional information