ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

แบบฟอร์มคำขอรับ/ยืมอุปกรณ์ไอซีที (ทก.01 / 02 / 03 / 04 / 07 / 08)

  1. แบบคําขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.01)
  2. แบบคําขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.02)
  3. แบบคําขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.03)
  4. แบบคําขอรับอุปกรณ์ และเครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.04)
  5. แบบรายงานคำขอยืม (ทก.๐๗)
  6. แบบรายงาน คำขอรับ (ทก.๐๘)
  7. คำจ่าหน้าซองเอกสารถึง

Additional information