ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

รายการอุปกรณ์ตามบัญชีแนบท้ายกฏกระทรวงฯ มาตรา 20(6)

บัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔

 

ลำดับที่

 

รายการอุปกรณ์และเครื่องมือ

 

รายการอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการให้ยืม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

เครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

อุปกรณ์สื่อสาร

 

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

 

เครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับคนพิการ

 

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

เครื่องสแกนเนอร์

 

เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์

 

เครื่องอ่านหนังสือสำหรับคนพิการ

 

อุปกรณ์ควบคุมตัวชี้ตำแหน่ง

รายการอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการให้
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแปลสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์หรืออักษรเบรลล์

เป็นสื่อสิ่งพิมพ์

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหน้าจอ

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลภาพเป็นอักษรและมีเสียงสังเคราะห์

 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายจอภาพ

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือสำหรับคนพิการ

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการพิมพ์ เช่น โปรแกรมประมวลผลคำที่มีเสียงอ่าน

โปรแกรมช่วยเดาคำศัพท์ ฯลฯ

 

 

โปรแกรมพจนานุกรมสำหรับคนพิการ

 

โปรแกรมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร

 

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ครอบแป้นพิมพ์ ฯลฯ

๑๐

 

ชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

 

Additional information