กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 8253
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 1705
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 1254
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 1617
พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 1725
พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 1325
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 1304
พระราชบัญญัติ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 1337
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2552 การสนับสนุนการอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ สามารถนําค่าอุปการะเลี้ยงดูมาหักลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1258
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 498) พ.ศ.2553 ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฯ 1092

Additional information