บทความและงานวิจัย

 • บทความวิจัยด้านคนพิการและความพิการประเภทต่างๆ

  บทความและงานวิจัยดังกล่าวที่ปรากฎในเว็บไซต์ได้รวบรวมในลักษณะ web portal โดยระบบอัตโนมัติ เพื่อประโยชน์ต่อผู้พิการสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย โดยรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก Eduzones.com ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ศูนย์สาธิตอุปกรณ์และบริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น เนื้อหาที่รวบรวมมาเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของหน่วยงานนั้น

  จำนวนเนื้อหา:
  13
 • ห้องภาษามือ
  จำนวนเนื้อหา:
  3

Additional information