บริการหนังสือเดซีและe-Pub

รายชื่อหนังสือดิจิตอล (e-Pub) 37 เรื่อง

หนังสือดิจิตอล (E-pub) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ePub format (Electronic Publication) รุ่น 3.0.1 จำนวน 37 เรื่อง
(ท่านที่ใช้ IPAD, IPHONE, Andriod สามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้เลย สำหรับท่านที่ใช้คอมพิวเตอร์ จะต้องลงโปรแกรมอ่าน ชื่อว่า Sigil 
 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ข้อมูลและสารสนเทศ
 3. วิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์
 4. รู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์
 5. รู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแทบเล็ต
 6. ความหมายของซอฟต์แวร์
 7. หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์
 8. ระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
 9. เทคโนโลยีการสื่อสาร
 10. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับคนพิการ
 11. แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
 12. Social Network Marketing
 13. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลังข้อมูล (Data Mining)
 14. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)
 15. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)
 16. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบโครงสร้างเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure)
 17. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
 18. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge ManagementSystem)
 19. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
 20. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์
 21. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประสบความสำเร็จ: e-Choupal
 22. เปิดเว็บไซต์ค้าขายฟรี กับ DBDMart.com โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 23. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนา Mobile Application
 
 
ด้านสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก
 1. ทุกวันเป็นวันสนุก 
 2. ทุกวันมีแต่ของอร่อย
 3. อีเล้งเค้งโค้งเที่ยวเมืองใต้
 4. เวาะรือเต๊าะ ลูกยางจอมซน
 5. อีเดนน้อยกับทะเลแห่งความสุข
 6. มหัศจรรย์โลกใต้ทะเล
 
ด้านการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 1. คู่มือเงินทองต้องวางแผน : ตอน ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน
 2. รอบรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 3. ทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย
 4. เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน
 5. คู่มือการพัฒนาตนเอง
 
ด้านการพักผ่อน กีฬา และนันทนาการ
 1. ชีวิตมีไว้ใช้ สร้างความหมายให้ชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุด้วยการท่องเที่ยว : คู่มือท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
 2. เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย 77 จังหวัด
 3. โคลงโลกนิติสอนใจ
 
 

Additional information