เว็บท่าและสื่อออนไลน์สำหรับคนพิการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ใช้ไอซีที ในการช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการ  และ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

 
เว็บท่าและสื่อออนไลน์รัฐบาล โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงไอซีที มีความมุ่งมั่นและมีนโยบาย  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของทุกคนในสังคม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส เช่น คนพิการทางการมองเห็น คนสายตาเลือนราง  คนพิการทางการได้ยิน คนพิการด้านร่างกาย หรือคนพิการทางการสื่อความหมาย และผู้สูงอายุ
 
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
ศูนย์กลางข้อมูลคนพิการของไทย
 
เว็บท่าสำหรับคนพิการ www.pwdsthai.com ที่ได้เปิดดำเนินการและได้รับความสนใจในการเข้าถึง กว่า 4 ล้านครั้ง ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ปรับปรุงเว็บท่าสำหรับคนพิการ  ให้ทันสมัยมากขึ้น ได้จัดทำเว็บท่าในรูปแบบที่เข้าใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์ และคำนึงถึงมาตรฐานเว็บไซต์ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ WCAG 2.0 ในระดับ AA
 
PWDSThai Mobile Applicationแอพลิเคชั่นPWDsThaiบน IOS และ Android เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่..ทุกเวลา
แอพลิเคชั่นPWDsThaiบนระบบ IOS และ Android ให้ใช้งานอย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา มีข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น ข่าวสารกิจกรรมแวดวงคนพิการ สาระน่ารู้ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับคนพิการ ตำแหน่งงาน สำหรับคนพิการ การยืมครุภัณฑ์คนพิการ เป็นต้น
 
สื่อออนไลน์สำหรับคนพิการ ขยายโอกาสความรู้สู่ทุกคนในสังคม
สื่อออนไลน์ในรูปแบบหนังสือเดซีที่สามารถรับฟังเสียงประกอบได้ เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ให้คนพิการทาง การเห็น  รวมถึงสื่อหนังสือดิจิตอล (e-Pub) หลากหลายเนื้อหา เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ด้านสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ด้านการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และด้านการพักผ่อน กีฬา  และนันทนาการ 
 
 
 
mobile applicationกลุ่มเป้าหมาย
1. คนพิการประเภทต่างๆ เช่น คนพิการทางการมองเห็น คนสายตาเลือนราง คนพิการทางการได้ยิน หรือ คนพิการทางการสื่อความหมาย และผู้สูงอายุ  
2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่ตระหนักถึงการช่วยเหลือ สนับสนุนคนพิการ ในด้านต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคนพิการ เช่น  ข่าวสาร องค์ความรู้ นวัตกรรมสำหรับคนพิการ การสนับสนุนด้านอาชีพ เงินทุน สิ่งของ ตลอดจน กำลังใจที่แบ่งปันให้กันและกันในสังคม
 
ประโยชน์ของเว็บท่าและสื่อออนไลน์สำหรับคนพิการ
 
1. รวบรวมข้อมูลคนพิการที่ปัจจุบันกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการบนเว็บท่าสำหรับ คนพิการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One stop Service )  
2. อำนวยความสะดวกให้คนพิการได้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
3. สามารถเข้าถึงจากช่องทางสื่อสารใหม่ๆที่มีแนวโน้มเติบโตสูง เช่น สมาร์ทโฟน 
4. เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเครือข่ายข้อมูล  
5. แบ่งปันข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) 
 
ข้อมูลน่าสนใจ
1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ 
2. ข่าวสารกิจกรรมแวดวงคนพิการ 
3. ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 
4. สุขภาพกายและจิตใจของคนพิการ 
5. บริการด้านการศึกษาของคนพิการ 
6. บริการด้านอาชีพของคนพิการ 
7. บริการด้านคมนาคมสำหรับคนพิการ 
8. บริการด้านกีฬาและนันทนาการของคนพิการ 
9. บริการด้านสังคมของคนพิการ 
10. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 
11. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 
12. ข้อมูลครุภัณฑ์คนพิการ 
13. บุคคล / องค์กรด้านคนพิการ 
14. บทความและงานวิจัย 
15. บริการหนังสือเดซีและหนังสือดิจิตอล (e-Pub) 
16. บริการด้านอื่น ๆ เช่น กระดานสนทนา แบบสอบถาม เว็บบล็อก  ลงทะเบียนรับข่าวสาร/สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เป็นต้น 
 

Additional information