ผู้บริหารกระทรวงฯ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายพรชัย รุจิประภา
นายพรชัย รุจิประภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
 
 
 
 
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
นางเมธินี เทพมณี
นางเมธินี เทพมณี
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา
นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา
ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวง
 
นายกวิน ทังสุพานิช
นายกวิน ทังสุพานิช 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
 
นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์
นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
 
 
 
 
นางทรงพร โกมลสุรเดช
นางทรงพร โกมลสุรเดช 
รองปลัดกระทรวง
 
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ 
ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
 
น.ส.อารีวรรณ ฮาวรังษี
น.ส.อารีวรรณ ฮาวรังษี 
ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ

Additional information