กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
02-245-3705  ต่อ 603 , 620
http://home.dsd.go.th/wepdp/index.php/2013-10-07-06-34-32
 
 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ติดต่อสอบถามข้อมูลกรมการจัดหางาน โทรสายด่วน 1694 
www.doe.go.th/