ภารกิจ บทบาท อำนาจหน้าที่

ภารกิจ บทบาท อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 10 มาตรา 24 ได้ระบุว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรา 25 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนราชการ ดังนี้
 
1.      สำนักงานรัฐมนตรี
2.      สำนักงานปลัดกระทรวง
3.      กรมอุตุนิยมวิทยา
4.      สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
นอกจากนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีหน่วยงาน องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ 
ในสังกัดอีก 4 แห่งประกอบด้วย
1. บริษัท  ทีโอที  จำกัด(มหาชน)
2. บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จำกัด  (มหาชน)
3. บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จำกัด
4. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Additional information