การกู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

หลักเกณฑ์การให้บริการกู้เงินประกอบอาชีพ

                ดำเนินการตามระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไงการให้กู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2547 และแนวทางปฏิบัติเพื่อเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และการติดตามเร่งรัดหนี้
                1. การให้กู้ยืมเงิน ให้คนพิการยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพอิสระหรือขยายกิจการรายละไม่เกิน 40,000 บาท กำหนดส่งใช้ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี โดยไม่เสียดอกเบี้ย
                2. คุณสมบัติของผู้กู้ยืม
                         - เป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพ
                           คนพิการ พ.ศ. 2534
                         - อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 70 ปี บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
                            ต้องได้รับความยินยอมจาก บิดา มารดา หรือ
                            ผู้ปกครองก่อน หากอายุต่ำกว่า 15 ปี อาจมีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุน ฯ 
                            ได้ หากคณะอนุกรรมการ ฯ เห็นว่า เพื่อความเหมาะสมแก่การดำรงชีพ
                         - ต้องมีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านในท้องถิ่นที่ขอกู้กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่นั้น ต้องได้รับการรับรอง
                            จากองค์กรท้องถิ่นหรือองค์กรคนพิการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือมีหนังสือรังรองการเข้าพักอาศัยจากเจ้าของ
                            บ้าน ซึ่งได้พักอาศัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
                         - ต้องไม่มีหนี้ค้างจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการนี้
                3.  หลักประกันเงินกู้  ผู้ที่ประสงค์จะกู้เงินกองทุนจะต้องจัดหาบุคคลค้ำประกันการกู้ยืม และสามารถมาลงนามใน 
                      สัญญา
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันดังกล่าวสามารถค้ำประกันผู้กู้ยืมได้เพียง 1 คนเท่านั้น
                4.  คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน
                         - มีความสามารถในการทำนิติกรรม (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
                         - มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง มีอาชีพ และรายได้มั่นคง มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
                         - ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติการค้างชำระหนี้เงินกองทุน ฯ ติดต่อกัน 2 งวด
                         - ต้องไม่เป็นสามี หรือภรรยาของผู้กู้ยืมตาม กฎหมาย
                5.  เอกสารที่ต้องนำมาประกอบในการยื่นคำร้อง
                      เอกสารของผู้กู้ยืม
                         - สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการพร้อมฉบับจริง
                         - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง
                         - แผนที่แสดงที่พักอาศัย และแผนผังสถานที่ประกอบกิจการ
                         - วัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน และประมาณการค่าใช้จ่าย ให้ระบุรายละเอียดว่าจะนำเงินที่กู้ยืมไปใช้จ่ายเป็นค่า
                            อะไรบ้าง
                         - รูปถ่ายเต็มตัว เห็นสภาพความพิการ 2 รูป
                         - สำเนาหลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)
                         - คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถคนพิการ
                         - ใบสอบข้อเท็จจริงกู้ยืมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
                      เอกสารของผู้ค้ำประกัน
                         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
                         - สำเนาทะเบียนบ้าน
                         - หากเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนด้วย