ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภาพอาคารกระทรวงไอซีที

ประวัติกระทรวงไอซีที.

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัด ดังนี้

 

  1. สำนักงานรัฐมนตรี
  2. สำนักงานปลัดกระทรวง
  3. กรมอุตุนิยมวิทยา
  4. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  5. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  6. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  7. บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด
  8. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหากรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ภาพสัญญลักษณ์กระทรวงไอซีทีตราสัญลักษณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำอธิบายสัญญลักษณ์
 
ภาพ 

พระพุธ เป็นเทพประจำวันพุธ มีกายสีเขียว เปี่ยมด้วยภูมิปัญญามีความรอบรู้เป็นเลิศ 
พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ แสดงถึงความรอบรู้ในวิทยาการต่างๆ 
พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ แสดงถึงความเฉียบคม มีอำนาจพระเศียรเปล่งรัศมี แสดงถึงพระปัญญาญาณ
 
กรอบภาพ

ลายรูปพระเกศตอนบนของกรอบเป็นการเสริมภาพพระพุธซึ่งแสดงสติปัญญา และความรอบรู้ 
ลายขมวดตอนล่างของกรอบ แสดงถึงศูนย์รวมแห่งความรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ
 

วิสัยทัศน์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทยอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเป็นหนึ่งด้าน ICTของ กลุ่มประเทศอาเซียน

 พันธกิจกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. เสนอแนะและดำเนินการนำนโยบายของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Additional information