บัตรประจำตัวคนพิการ

กรณีคนพิการมีความประสงค์ที่จะสละสิทธิ
กรณีคนพิการจะขอสละสิทธิ รวมทั้งกรณีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว ถ้าคนพิการมีความประสงค์ที่จะสละสิทธินั้น ให้คนพิการยื่นคำขอเป็นหนังสือเพื่อขอสละสิทธิต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งคนพิการยื่นขอนั้นได้
 
หากคนพิการมีปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัด ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๑-๑๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๓๕๔-๓๓๘๘ ต่อ ๑๒๘ - ๑๓๐ ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nep.go.th
 
 
แหล่งที่มา: 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

Additional information