บัตรประจำตัวคนพิการ

หลักฐานผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทน
หากคนพิการไม่สามารถขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ด้วยตนเองให้มีผู้อื่นดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทนได้ ทั้งนี้ผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทนต้องนำเอกสารมาด้วย ดังนี้
๑. เอกสารหลักฐานการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง
๔. หลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอำนาจจากคนพิการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการ เนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการแล้วแต่กรณี
 

Additional information