กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 บัญญัติว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้ ซึ่งหมายความว่า คนพิการ ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกับคนทั่วไป และต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค จะเลือกปฏิบัติต่อคนพิการไม่ได้ ดังนั้น คนพิการและผู้สูงอายุจึงมีสิทธิในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม และข้อมูลข่าวสารได้เท่าเทียมกับคนทั่วไป

ดาวน์โหลดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

Additional information