คนพิการทางสติปัญญา

การพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพ ของบุคคลพิการทางสติปัญญาและผู้ปกครอง

ศึกษาวิจัยนี้ เพื่อศึกษารวบรวมรูปแบบการประกอบอาชีพของคนพิการทางสติปัญญาและผู้ปกครอง เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ แนวทางการประกอบอาชีพของคนพิการทางสติปัญญาและผู้ปกครอง ข้อเสนอแนะในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนพิการทางสติปัญญาและผู้ปกครองจากโรงเรียนที่สอนนักเรียนพิการทางสติปัญญา (ปัญญานุกูล) สังกัด สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มประชากรโดยเปิดตารางของทาโร่ยามาเน่ แบ่งเป็นภาค ภาคละ 2 โรงเรียน รวม 8 แห่ง จำนวนนักเรียน 491 คน นายจ้างจากสถานประกอบการจ้างงานคนพิการจากโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน ครูสอนหรือผู้ฝึกอาชีพบุคคลที่พิการทางสติปัญญาจากโรงเรียนดังกล่าวจำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 532 คน ผลการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 3 ด้าน คือ ส่วนที่ 1 - 3 และส่วนที่ 4 เป็นผลการวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้
 
 
อ้างอิงจาก http://www.tddf.or.th/library/detail.php?contentid=0028&postid=0000707&currentpage=1

Additional information