ก.ไอซีที ผลักดันหลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินราคาพัฒนาซอฟต์แวร์ เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้

 

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินราคาพัฒนาซอฟต์แวร์ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ดิจิตอลคอนเทนต์ (Digital Content) และสื่อสร้างสรรค์ (Animation)”

ว่า กระทรวงไอซีทีได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของไทย ทั้งด้านเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ดิจิตอลคอนเทนต์ (Digital Content) และสื่อสร้างสรรค์ (Animation) ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เหล่านี้จะส่งเสริมความสามารถในการส่งออกและการแข่งขันในเวทีสากล แต่ในปัจจุบันการประเมินราคาซอฟต์แวร์ประเภทดังกล่าวยังไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นมาตรฐาน ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐยังสามารถมีหลักเกณฑ์การประเมินราคาในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงภาคเอกชนสามารถมีแนวทางการประเมินราคาต้นทุนสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการส่งออกและการให้บริการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงไอซีทีจึงได้จัดสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินราคาพัฒนาซอฟต์แวร์ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ดิจิตอลคอนเทนต์ (Digital Content) และสื่อสร้างสรรค์ (Animation)” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทย กิจกรรมพัฒนามาตรฐานราคากลางและเกณฑ์การประเมินราคาซอฟต์แวร์ ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์และสมาคมต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ดิจิตอลคอนเทนต์ (Digital Content) และสื่อสร้างสรรค์ (Animation) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ให้กับผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ ดังกล่าวกว่า 100 คมที่เข้าร่วมสัมมนาฯ

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยของ Professor Dr. Barry Boehm จาก University of Southern California ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแบบจำลองประเมินราคาซอฟต์แวร์ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาซอฟต์แวร์ อาทิ ดร.มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์ จากหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดร.พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร จาก University of Southern California ในการนำเสนอโปรแกรมประยุกต์การประเมินราคาซอฟต์แวร์ หลักเกณฑ์ แนวทาง และคู่มือปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบและเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลจากการสัมมนาจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินราคาพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย และเพื่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ต่อไป

แหล่งที่มา เว็บไซต์กระทรวง ไอซีที

Additional information