จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐาน เพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ จ.สงขลา

อบรม จ.สงขลา

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐาน เพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงาอายุ จ.สงขลา

กองส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐาน เพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ โดยจัดฝึกอบรมในวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม จ.สงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการศึกษาและประกอบอาชีพได้ต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60คน

สามารถติดตามกิจกรรมได้ที่ http://www.equitable-society.com

อบรม จ.สงขลา

อบรม จ.สงขลา

Additional information