การรับสมัครเยาวชนพิการเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี 2560

     ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับแจ้งจากองค์กร Korean Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities (KSRPD) สาธารณรัฐเกาหลีกำหนดจัดโครงการ “ความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี 2560” (2017 Global Challenges of Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่ 2 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนพิการในการเป็นผู้นำระดับนานาชาติ ทั้งนี้ได้เชิญชวนตัวแทนเยาวชนพิการจาก 10 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งองค์กร KSRPD จะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และจัดบริการพาหนะในการเดินทางในระหว่างการฝึกอบรม หมดเขตรับสมัคร วันที่ 12 เมษายน 2560  ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-3543388 ต่อ 307, 308

ที่มา กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เยาวชนพิการ1

เยาวชนพิการ2

เยาวชนพิการ3

เยาวชนพิการ4

เยาวชนพิการ5

เยาวชนพิการ6

Additional information