อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และพิธีสารเลือกรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

CRPD

 

     ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 ต่อมาประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีต่อพิธีสารเลือกรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (The Optional Protocol to the CRPD) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559

     อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ มีสาระสำคัญในการส่งเสริม คุ้มครอง และประกันสิทธิของคนพิการตามหลักสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อม การขนส่ง ข้อมูลข่าวสาร และบริการสาธารณะ การศึกษา การทำงาน การรักษาพยาบาล การมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกับคนทั่วไป

     พิธีสารเลือกรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการมีหลัการสำคัญ คือ เป็นกระบวนการ ที่คนพิการหรือองค์กรคนพิการสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและสามารถเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ โดยตรงได้ด้วย

ที่มา:กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

crpd1

crpd2

crpd3

crpd4

 

 

 

Additional information