จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส จ.สกลนคร

อบรมสกล1

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการสำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส จ.สกลนคร

กองส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส โดยมี นางสาวรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม จัดฝึกอบรมในวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนค๊อกนีสไทย จ.สกลนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการศึกษาและประกอบอาชีพได้ต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน

สามารถติดตามกิจกรรมได้ที่ http://www.equitable-society.com

อบรมสกล2

อบรมสกล3

 

Additional information