จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะคนพิการทางสติปัญญา โดยใช้ Scratch ณ จังหวัดตาก

อบรม จ.ตาก

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะคนพิการทางสติปัญญา โดยใช้ Scratch ณ จังหวัดตาก
 
กองส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ในหลักสูตรการพัฒนาทักษะคนพิการทางสติปัญญา โดยใช้ Scratch โดยมี นางสาวรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยจัดฝึกอบรมในวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการศึกษาและการดำเนินชีวิตต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน
 
สามารถติดตามการดำเนินงานกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ได้ที่ http://www.equitable-society.com
 
อบรม จ.ตาก
 
อบรม  จ.ตาก

Additional information