ประกาศผลการพิจารณาการขอรับ/ขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

ประกาศผลการพิจารณาการขอรับ/ขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

       ด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อพิจารณารายชื่อคนพิการที่ได้ยื่นแบบคำขอยืม/แบบคำขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา และผู้ไม่ผ่านการพิจารณา ขอรับ/ขอยืม อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารตามกฎกระทรวงฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ความพิการทางการเห็น   <<Excel>>   <<PDF>>
ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย   <<PDF>>
ความพิการทางร่างกายหรือเคลื่อนไหว   <<PDF>>
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม    <<PDF>>
ความพิการทางสติปัญญา   <<PDF>>
ความพิการทางการเรียนรู้    <<PDF>>
ความพิการทางออทิสติก    <<PDF>>

Additional information