กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ

อบรม จ.ภูเก็ต

กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ

 

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ในหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ ในวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

 

สามารถติดตามการดำเนินงานกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ได้ที่ http://www.equitable-society.com

 

อบรม จ.ภูเก็ต

 

อบรม จ.ภูเก็ต

 

Additional information