กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหหลักสูตรการใช้สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ สำหรับสตรี

อบอรม จ.ปัตตานี

กระทรวง ICTจัดฝึกอบรมหหลักสูตรการใช้สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ สำหรับสตรี

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ในหลักสูตรการใช้สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ สำหรับสตรี วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน

สามารถติดตามการดำเนินงานกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ได้ที่ http://www.equitable-society.com

อบรม จ.ปัตตานี

อบรม จ.ปัตตานี

อบรม จ.ปัตตานี

Additional information