กระทรวง ICTจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

อบรม จ.นครราชสีมา

กระทรวง ICTจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร  งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ในหลักสูตรการจัดการเอกสาร  งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการมองเห็น ในวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน การพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน

สามารถติดตามการดำเนินงานกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ได้ที่ http://www.equitable-society.com

อบรม จ.นครราชสีมา

อบรม จ.นครราชสีมา

อบรม จ.นครราชสีมา

Additional information