แนวทางปฏิบัติการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ

แนวทางปฏิบัติการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

โดยหน่วยงานของรัฐ

 

       ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประชุม ครั้งที่ 31/2559 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับแนวทางในการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

       1. หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นจะจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทาง ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการออกเสียงประจำเขตออกเสียงเป็นกรณี ๆ ไป
       2. หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นจะจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงที่เป็นคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิออกเสียงได้ด้วยตนเอง ให้นำความใน 1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

      ในการดำเนินการจัดยานพาหนะดังกล่าวควรระมัดระวังหรือพึงหลักเลี่ยงมิให้เป็นการจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไปลงคะแนนหรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งหากเป็นการทำเพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มสิทธิออกเสียงไปลงคะแนนหรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง อาจเป็นการเข้าข่ายลักษณะการฝ่าฝืนและมีความผิด ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี

       ดังนั้น เพื่อให้การถือปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน จึงขอความร่วมมือและสั่งการไปยังหน่วยงานในพื้นที่กรณีจำเป็นจะต้องมีการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียง โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักการข้างต้นเท่านั้น

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  <<PDF>>

Additional information