ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

เตรียมพร้อมก่อนประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

        กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญให้กับคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกับร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 คนพิการสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารแบบ Text file
ดาวน์โหลดเอกสารแบบ PDF

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Additional information