กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะคนพิการทางสติปัญญา โดยใช้ Scratch

กระทรวง ICTจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะคนพิการทางสติปัญญา โดยใช้ Scratch

กระทรวง ICTจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะคนพิการทางสติปัญญา โดยใช้ Scratch

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ในหลักสูตรการพัฒนาทักษะคนพิการทางสติปัญญา โดยใช้ Scratch โดยมี นางสาวจารุนันท์ ตันเจริญผล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม จัดฝึกอบรมในวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35คน

สามารถติดตามการดำเนินงานกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ได้ที่ http://www.equitable-society.com

Additional information