กระทรวง ICTจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว

กระทรวง ICTจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ในหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว ในวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

สามารถติดตามการดำเนินงานกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ได้ที่ http://www.equitable-society.com

 

Additional information