ขอเชิญส่งผู้แทนเยาวชนพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๕๙ (2016 Global IT Challenge for Youth with Disabilities)

                 ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ขอเชิญส่งผู้แทนเยาวชนพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๕๙ (2016 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) 

                 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ปี ๒๕๕๙

(2016 Global IT Challenge for Youth with Disabilities)

        คุณสมบัติ

        ๑) เยาวชนพิการ จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย

               ๑.๑ เยาวชนพิการด้านการเห็น จำนวน ๑ คน

               ๑.๒ เยาวชนพิการด้านการได้ยิน จำนวน ๑ คน

               ๑.๓ เยาวชนพิการด้านการเคลื่อนไหว จำนวน ๑ คน

               ๑.๔ เยาวชนพิการด้านพัฒนาการ จำนวน ๑ คน

        ๒) อายุระหว่าง ๑๓ - ๑๙ ปี (นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย เยาวชนอายุมากกว่า ๑๙ปี แต่ยังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย สามารถสมัครได้ และเยาวชนที่ไม่ได้เรียนสามารถสมัครได้ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยไม่สามารถสมัครได้)

        ๓) สามารถใช้โปรแกรม Internet Explorer web browser, MS. Office และโปรแกรม Scratch 

        ๔) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

        ๕) มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ๖) ผู้สมัครไม่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลปี ๒๕๕๙ (ถ้าเป็นไปได้)

            เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (รวมวันเดินทางไป-กลับ) ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและกรอกรายละเอียดใบสมัครของเยาวชนพิการ (ไฟล์แนบชื่อ documents.pdf)  มายังกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ทางโทรสารหมายเลข                  ๐ ๒๓๕๔ ๕๐๒๖ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ พก.จะรับผิดชอบ ได้แก่ ค่าพาหนะ รถรับจ้าง (ไป – กลับ) ค่าที่พัก (ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมฯ) และค่าอาหารระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ที่แนบไว้ที่ด้านล่างของประกาศนี้

files/announcement/ict.pdf

files/announcement/documents.pdf

 

Additional information