กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรอาสาสมัคร

กระทรวง ICTจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรอาสาสมัคร

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ในหลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรอาสาสมัคร โดยมี รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวมาลี วงศาโรจน์ เป็นประธานกล่าวเปิด แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ด้าน ICT และสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การประกอบอาชีพ รวมทั้งสิทธิและการมีส่วนร่วมในสังคมต่อไปได้จัดขึ้นในวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน

 

สามารถติดตามการดำเนินงานกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ได้ที่ http://www.equitable-society.com

Additional information