กระทรวง ICT อบรมส่งเสริมความรู้ด้านเอกสารงานบัญชี ณ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) จังหวัดเพชรบูรณ์

ผอ กำลังสอนนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์

         สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ในหลักสูตรการจัดการเอกสารงานบัญชีและการนำเสนอสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษาคม 2559  ณ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) จังหวัดเพชรบูรณ์

 
          โดยมีผู้อำนวยสำนักส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวจารุนันท์ ตันเจริญผล เป็นประธานกล่าวเปิด แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรม ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการอบรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ประชาชนทุกระดับชั้น และทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เกิดการพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ในการจัดการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 คน ซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ถ่ายรูปรวม ผอ. อาจารย์และผู้มีเกียรติ
วิทยากรกำลังสอนเด็กนักเรียนที่เข้ารับการอบรม
กลุ่มนักเรียนกำลังใช้คอมพิวเตอร์ตามที่วิทยากรบอก
ผอ. และวิทยากร กำลังสอนเด็กนักเรียน
ผอ. กำลังกล่าวเปิดโครงการ
 

Additional information