ก.ไอซีที เปิดระดมความคิดเห็นจัดทำแนวทางการปรับปรุงกฎกระทรวงฯ การให้บริการขอยืมหรือขอรับอุปกรณ์-เครื่องมือ ICT สำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
              นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยในการเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางในการปรับปรุงกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 20 (6) 
แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 “ประเด็นการดำเนินงานการให้บริการการขอยืมหรือการขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ ”ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม BB 203 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ว่า กฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารการสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร การบริการสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554 ซึ่งกระทรวงไอซีทีได้ดำเนินการให้บริการการขอยืม/การขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยดำเนินงานควบคู่กับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้พัฒนาศักยภาพ ได้มีโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม ตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงฯ
 
              สำหรับการดำเนินการให้บริการการขอยืมและการขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ กระทรวงฯ ได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการ ICT เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารขึ้นที่ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปี 2556 โดยมีคนพิการสนใจยื่นแบบฟอร์มขอยืม/ขอรับ จำนวน 242 คน ปี 2557 มีจำนวน 288 คน และในปี 2558 มีจำนวน 168 คน ซึ่งจากการให้บริการที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่อการให้บริการที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการให้บริการแก่คนพิการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ ปัญหาด้านการจัดหาอุปกรณ์ ปัญหาด้านการลงนามในสัญญายืม/สัญญาค้ำประกัน ปัญหาด้านการจัดส่งและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เป็นต้น ดังนั้น กระทรวงไอซีทีจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นสำหรับจัดทำแนวทางในการปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554 หรือการดำเนินงานการให้บริการ การขอยืมหรือการขอรับ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ 
 
              “ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานการตามกฎกระทรวงฯ และการให้บริการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT ให้ตรงกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภท สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที จึงได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรคนพิการ และคนพิการมาร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎกระทรวงฯ หรือการดำเนินงานการให้บริการ การขอยืมหรือการขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้” นางทรงพร กล่าว
 
ภาพบรรยากาศในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางในการปรับปรุงกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 20 (6)
 
ภาพผู้เข้าร่วมประชุม
 
 
ภาพผู้เข้าร่วมการประชุม
 
ภาพ สนช. สนช. มณเฑียร บุญตัน กำลังให้ความเห็น
 
ภาพภ่ายขณะผู้เข้าร่วมประชุมกำลังประชุม
 
ภาพผู้เข้าร่วมประชุม
 
ภาพรูปถ่ายหมู่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 
 
 
 
 
 

Additional information