หลักสูตรวิทยากรอาสา รุ่น 1

หลักสูตรวิทยากรอาสา ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ.กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2558

Additional information