กระทรวง ICT อบรมความรู้ ด้าน ICTสำหรับสตรี จ.สระบุรี

             สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมหลักสูตรการสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับสตรี
  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2558 
             หลักสูตรการสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับสตรี  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน การต่อยอดในการศึกษา การประกอบอาชีพ และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้ ICT กันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นการใช้ ICT เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
             การอบรมคร้ังนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้  นางสมศรี หอกันยา เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรมดังกล่าว และมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม 
 
              สามารถติดตามการดำเนินงานกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ปีงบประมาณ 2558 ได้ที่ http://www.equitable-society.com
 
 
 

Additional information