กระทรวง ICT อบรมความรู้ ด้านICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม จ. ศรีสะเกษ

ภาพถ่ายหมู่ผู้เข้าร่วมอบรม
           
 
              สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม
 สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 ในระยะเวลา 3 วัน
 
         โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้  นางสมศรี หอกันยา เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอลรมดังกล่าว และให้เกียรติมอบวุฒิบัตร  โดยอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน การต่อยอดในการศึกษา การประกอบอาชีพ และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้ ICT กันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นการใช้ ICT เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถติดตามการดำเนินงานกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมได้ที่ http://www.equitable-society.com
 
ภาพยรรยายกาศการอบรม
 
 
 
 
 

Additional information