กระทรวงไอซีทีจัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           

      สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558  ในระยะเวลา 3 วัน

         โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้  นางสมศรี หอกันยา เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอลรมดังกล่าว และให้เกียรติมอบวุฒิบัตร  โดยอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน การต่อยอดในการศึกษา การประกอบอาชีพ และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้ ICT กันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นการใช้ ICT เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
สามารถติดตามการดำเนินงานกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมได้ที่ http://www.equitable-society.com
 
ภาพกิจกรรม
 
บรรยายการเรียนการสอน
 
ภาพบรรยายกาศการเรียนการสอน
 
ภาพถ่ายหมู่หลังรับวุฒิบัตร
 
 
 
       

Additional information