คำสังมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทน

คำสังมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทน(เพิ่มเติม)

สามารถ ดาวโหลด ข้อมูลเพื่อศึกษา คำสั่งได้ที่นี้

-คำสังมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทน(เพิ่มเติม)

Additional information