คำสั่งแต่งตั้งคณะกลั่นกรองการให้หรือการให้ยืมอุปกรณ์ฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกลั่นกรองการให้หรือให้ยืมอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ

สามารถดาวโหลด ศึกษารายละเอียดและอำนาจหน้าที่นี้

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกลั่นกรองการให้หรือให้ยืมอุปกรณ์ฯ

Additional information