คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารฯ

                                      คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๔

       สามารถดาวน์โหลดคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  เพื่อศึกษา อำนาจและหน้าที่ได้ที่นี้

      1. คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ

      2.คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๕ เรื่องปรับปรุง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการเพิ่มเติม

      

 

Additional information