แนะนำ โครงการอบรม ICT สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็กด้อยโอกาส

 

               ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม ICT สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็กด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้แก่ คนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการเคลื่อนไหว คนพิการทางสติปัญญา คนสูงอายุ เด็กเร่ร่อน สตรีด้อยโอกาส ได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่กว้างขวางมากขึ้น

Additional information