เนื้อหา

กฏกระทรวง กำหนด หลักเกณฑ์ฯ

        กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕

 

กฏกระทรวง ได้กำหนดขั้นตอน และวิธีการยื่นคำขอ สามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อศคกษาได้ที่นี้

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำสังมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทน

คำสังมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทน(เพิ่มเติม)

สามารถ ดาวโหลด ข้อมูลเพื่อศึกษา คำสั่งได้ที่นี้

-คำสังมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทน(เพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารฯ

                                      คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๔

       สามารถดาวน์โหลดคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  เพื่อศึกษา อำนาจและหน้าที่ได้ที่นี้

      1. คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ

      2.คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๕ เรื่องปรับปรุง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการเพิ่มเติม

      

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกลั่นกรองการให้หรือการให้ยืมอุปกรณ์ฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกลั่นกรองการให้หรือให้ยืมอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ

สามารถดาวโหลด ศึกษารายละเอียดและอำนาจหน้าที่นี้

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกลั่นกรองการให้หรือให้ยืมอุปกรณ์ฯ

Additional information