เนื้อหา

ติดต่อกระทรวงฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 0-2141-7038 / 0-2141-7040/0-2141-7056 / 0819821288
โทรสาร 0-2143-8043

 

แผนที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zG1NM0yiRhqU.kL2NZ8z7FQR4

 

เว็บท่าและสื่อออนไลน์สำหรับคนพิการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ใช้ไอซีที ในการช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการ  และ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

 
เว็บท่าและสื่อออนไลน์รัฐบาล โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงไอซีที มีความมุ่งมั่นและมีนโยบาย  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของทุกคนในสังคม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส เช่น คนพิการทางการมองเห็น คนสายตาเลือนราง  คนพิการทางการได้ยิน คนพิการด้านร่างกาย หรือคนพิการทางการสื่อความหมาย และผู้สูงอายุ
 
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
ศูนย์กลางข้อมูลคนพิการของไทย
 
เว็บท่าสำหรับคนพิการ www.pwdsthai.com ที่ได้เปิดดำเนินการและได้รับความสนใจในการเข้าถึง กว่า 4 ล้านครั้ง ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ปรับปรุงเว็บท่าสำหรับคนพิการ  ให้ทันสมัยมากขึ้น ได้จัดทำเว็บท่าในรูปแบบที่เข้าใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์ และคำนึงถึงมาตรฐานเว็บไซต์ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ WCAG 2.0 ในระดับ AA
 
PWDSThai Mobile Applicationแอพลิเคชั่นPWDsThaiบน IOS และ Android เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่..ทุกเวลา
แอพลิเคชั่นPWDsThaiบนระบบ IOS และ Android ให้ใช้งานอย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา มีข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น ข่าวสารกิจกรรมแวดวงคนพิการ สาระน่ารู้ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับคนพิการ ตำแหน่งงาน สำหรับคนพิการ การยืมครุภัณฑ์คนพิการ เป็นต้น
 
สื่อออนไลน์สำหรับคนพิการ ขยายโอกาสความรู้สู่ทุกคนในสังคม
สื่อออนไลน์ในรูปแบบหนังสือเดซีที่สามารถรับฟังเสียงประกอบได้ เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ให้คนพิการทาง การเห็น  รวมถึงสื่อหนังสือดิจิตอล (e-Pub) หลากหลายเนื้อหา เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ด้านสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ด้านการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และด้านการพักผ่อน กีฬา  และนันทนาการ 
 
 
 
mobile applicationกลุ่มเป้าหมาย
1. คนพิการประเภทต่างๆ เช่น คนพิการทางการมองเห็น คนสายตาเลือนราง คนพิการทางการได้ยิน หรือ คนพิการทางการสื่อความหมาย และผู้สูงอายุ  
2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่ตระหนักถึงการช่วยเหลือ สนับสนุนคนพิการ ในด้านต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคนพิการ เช่น  ข่าวสาร องค์ความรู้ นวัตกรรมสำหรับคนพิการ การสนับสนุนด้านอาชีพ เงินทุน สิ่งของ ตลอดจน กำลังใจที่แบ่งปันให้กันและกันในสังคม
 
ประโยชน์ของเว็บท่าและสื่อออนไลน์สำหรับคนพิการ
 
1. รวบรวมข้อมูลคนพิการที่ปัจจุบันกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการบนเว็บท่าสำหรับ คนพิการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One stop Service )  
2. อำนวยความสะดวกให้คนพิการได้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
3. สามารถเข้าถึงจากช่องทางสื่อสารใหม่ๆที่มีแนวโน้มเติบโตสูง เช่น สมาร์ทโฟน 
4. เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเครือข่ายข้อมูล  
5. แบ่งปันข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) 
 
ข้อมูลน่าสนใจ
1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ 
2. ข่าวสารกิจกรรมแวดวงคนพิการ 
3. ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 
4. สุขภาพกายและจิตใจของคนพิการ 
5. บริการด้านการศึกษาของคนพิการ 
6. บริการด้านอาชีพของคนพิการ 
7. บริการด้านคมนาคมสำหรับคนพิการ 
8. บริการด้านกีฬาและนันทนาการของคนพิการ 
9. บริการด้านสังคมของคนพิการ 
10. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 
11. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 
12. ข้อมูลครุภัณฑ์คนพิการ 
13. บุคคล / องค์กรด้านคนพิการ 
14. บทความและงานวิจัย 
15. บริการหนังสือเดซีและหนังสือดิจิตอล (e-Pub) 
16. บริการด้านอื่น ๆ เช่น กระดานสนทนา แบบสอบถาม เว็บบล็อก  ลงทะเบียนรับข่าวสาร/สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เป็นต้น 
 

ภารกิจ บทบาท อำนาจหน้าที่

ภารกิจ บทบาท อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 10 มาตรา 24 ได้ระบุว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรา 25 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนราชการ ดังนี้
 
1.      สำนักงานรัฐมนตรี
2.      สำนักงานปลัดกระทรวง
3.      กรมอุตุนิยมวิทยา
4.      สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
นอกจากนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีหน่วยงาน องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ 
ในสังกัดอีก 4 แห่งประกอบด้วย
1. บริษัท  ทีโอที  จำกัด(มหาชน)
2. บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จำกัด  (มหาชน)
3. บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จำกัด
4. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผู้บริหารกระทรวงฯ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายพรชัย รุจิประภา
นายพรชัย รุจิประภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
 
 
 
 
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
นางเมธินี เทพมณี
นางเมธินี เทพมณี
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา
นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา
ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวง
 
นายกวิน ทังสุพานิช
นายกวิน ทังสุพานิช 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
 
นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์
นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
 
 
 
 
นางทรงพร โกมลสุรเดช
นางทรงพร โกมลสุรเดช 
รองปลัดกระทรวง
 
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ 
ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
 
น.ส.อารีวรรณ ฮาวรังษี
น.ส.อารีวรรณ ฮาวรังษี 
ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ

ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภาพอาคารกระทรวงไอซีที

ประวัติกระทรวงไอซีที.

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัด ดังนี้

 

  1. สำนักงานรัฐมนตรี
  2. สำนักงานปลัดกระทรวง
  3. กรมอุตุนิยมวิทยา
  4. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  5. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  6. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  7. บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด
  8. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหากรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ภาพสัญญลักษณ์กระทรวงไอซีทีตราสัญลักษณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำอธิบายสัญญลักษณ์
 
ภาพ 

พระพุธ เป็นเทพประจำวันพุธ มีกายสีเขียว เปี่ยมด้วยภูมิปัญญามีความรอบรู้เป็นเลิศ 
พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ แสดงถึงความรอบรู้ในวิทยาการต่างๆ 
พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ แสดงถึงความเฉียบคม มีอำนาจพระเศียรเปล่งรัศมี แสดงถึงพระปัญญาญาณ
 
กรอบภาพ

ลายรูปพระเกศตอนบนของกรอบเป็นการเสริมภาพพระพุธซึ่งแสดงสติปัญญา และความรอบรู้ 
ลายขมวดตอนล่างของกรอบ แสดงถึงศูนย์รวมแห่งความรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ
 

วิสัยทัศน์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทยอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเป็นหนึ่งด้าน ICTของ กลุ่มประเทศอาเซียน

 พันธกิจกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. เสนอแนะและดำเนินการนำนโยบายของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Additional information