กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

http://www.mdes.go.th

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

http://www.m-society.go.th/main.php?filename=index

กระทรวงแรงงาน

http://www.mol.go.th/anonymouse/home

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

http://www.nep.go.th/

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

https://www.healthyability.com/groupoffice/

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ

http://www.opp.go.th/

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

https://www.doe.go.th/prd/

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

http://www.snmrc.go.th/

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

http://www.dsd.go.th/

โครงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

http://www.nectec.or.th/a

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเสษ

http://special.obec.go.th/

ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

http://www.ceted.org/

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

http://drcucsearch.nhso.go.th/ucsearch/index.jsp