เนื้อหา

รายชื่อหนังสือดิจิตอล (e-Pub) 37 เรื่อง

หนังสือดิจิตอล (E-pub) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ePub format (Electronic Publication) รุ่น 3.0.1 จำนวน 37 เรื่อง
(ท่านที่ใช้ IPAD, IPHONE, Andriod สามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้เลย สำหรับท่านที่ใช้คอมพิวเตอร์ จะต้องลงโปรแกรมอ่าน ชื่อว่า Sigil 
 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ข้อมูลและสารสนเทศ
 3. วิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์
 4. รู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์
 5. รู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแทบเล็ต
 6. ความหมายของซอฟต์แวร์
 7. หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์
 8. ระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
 9. เทคโนโลยีการสื่อสาร
 10. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับคนพิการ
 11. แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
 12. Social Network Marketing
 13. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลังข้อมูล (Data Mining)
 14. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)
 15. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)
 16. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบโครงสร้างเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure)
 17. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
 18. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge ManagementSystem)
 19. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
 20. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์
 21. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประสบความสำเร็จ: e-Choupal
 22. เปิดเว็บไซต์ค้าขายฟรี กับ DBDMart.com โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 23. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนา Mobile Application
 
 
ด้านสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก
 1. ทุกวันเป็นวันสนุก 
 2. ทุกวันมีแต่ของอร่อย
 3. อีเล้งเค้งโค้งเที่ยวเมืองใต้
 4. เวาะรือเต๊าะ ลูกยางจอมซน
 5. อีเดนน้อยกับทะเลแห่งความสุข
 6. มหัศจรรย์โลกใต้ทะเล
 
ด้านการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 1. คู่มือเงินทองต้องวางแผน : ตอน ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน
 2. รอบรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 3. ทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย
 4. เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน
 5. คู่มือการพัฒนาตนเอง
 
ด้านการพักผ่อน กีฬา และนันทนาการ
 1. ชีวิตมีไว้ใช้ สร้างความหมายให้ชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุด้วยการท่องเที่ยว : คู่มือท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
 2. เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย 77 จังหวัด
 3. โคลงโลกนิติสอนใจ
 
 

รายชื่อหนังสือเสียง Daisy

รายชื่อหนังสือเสียง Daisy (จำนวน 21 เรื่อง)

ท่านสามารถคลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้

 

Download โปรแกรม AMIS เพื่อใช้ในการเปิดหนังสือเสียงได้จาก http://www.daisy.org/amis/download

Download วิธีการติดตั้ง และใช้งานโปรแกรม AMIS ที่นี่

 1. รวมกฏหมายคนพิการ และคอมพิวเตอร์เล่ม 1

 2. รวมกฏหมายคนพิการ และคอมพิวเตอร์เล่ม 2

 3. รวมกฏหมายคนพิการ และคอมพิวเตอร์เล่ม 3

 4. ก้าวย่างแห่งความก้าวหน้า เรื่องบทบาทบัณฑิตใหม่...ในการพัฒนา วิชาชีพ...ครูปฐมวัย

 5. รวมกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ กรอบแนวทางเชื่อมโยง รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เวอร์ชั่น 2.0

 6. รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 1

 7. รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 2

 8. รวมกฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

 9. คู่มือการใช้งานโปรแกรมเกี่ยวกับคนพิการ

 10. มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ แนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้

 11. ความรู้พื้นฐานเรื่องความพิการและคนพิการ

 12. การให้บริการคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น

 13. ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ สิทธิ/สวัสดิการคนพิการ 

  และตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับ

 14. คู่มือหลักสูตรพัฒนาอาสาสมัครเพื่อคนพิการ และฤาคนพิการ...อยู่เย็นเป็นสุข

 15. 360 องศา พัฒนาบุคลากร ICT และ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง อินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 16. สิทธิชาวบ้าน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตอน ครอบครัวลุงมี

 17. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

 18. มองโลกเป็น เห็นความสุข

 19. เงินตราในอาเซียน

 20. รู้แล้วรอด (คู่มือเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ)

 21. กสทช เล่ม 1 บทที่ 15-18

รายชื่อหนังสือดิจิตอล (e-Pub) 50 เรื่อง

รายชื่อหนังสือดิจิทัล (E-pub) จำนวน 50 เรื่อง

ท่านสามารถคลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้

 1. ความรู้พื้นฐานเรื่องความพิการและคนพิการ
 2. สิทธิชาวบ้าน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตอน ครอบครัวลุงมี, 2.กฎหมายสิทธิและเสรีภาพ หน้าที่ที่ควรรู้สำหรับประชาชน
 3. ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ, สิทธิ/สวัสดิการคนพิการ เพื่อการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน, ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ และคนทุกวัย
 4. คู่มือหลักสูตรพัฒนาอาสาสมัครเพื่อคนพิการ, ฤาคนพิการ...อยู่เย็นเป็นสุข, รวมเรื่องเล่าสุขภาพชุมชนของคนพิการ
 5. รวมคู่มือการใข้งานอุปกรณ์สำหรับคนพิการ
 6. รวมคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ
 7. ก้าวย่างแห่งความก้าวหน้า เรื่องบทบาทบัณฑิตใหม่...ในการพัฒนา วิชาชีพ...ครูปฐมวัย
 8. การให้บริการคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 9. รวมฮิตโปรแกรมเด็ดประจำเครื่อง
 10. ติดตั้งและดูแล Network&Hi-Speed Internet
 11. 360 องศา พัฒนาบุคลากร ICT, ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 12. มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ แนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้
 13. รวมกฏหมายคนพิการ และคอมพิวเตอร์เล่ม 1
 14. รวมกฏหมายคนพิการ และคอมพิวเตอร์เล่ม 2
 15. รวมกฏหมายคนพิการ และคอมพิวเตอร์เล่ม 3
 16. รวมกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ กรอบแนวทางเชื่อมโยง รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เวอร์ชั่น 2.0
 17. รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 1
 18. รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 2 (1/2)
 19. รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 2 (2/2)
 20. รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 3 (1/2)
 21. รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 3 (2/2)
 22. รวมกฏหมายสำหรับผู้สูงอายุ
 23. รวมกฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เล่ม 7
 24. กสทช.2554 (1/2)
 25. กสทช.2554 (2/2)
 26.  เงินตราในอาเซียน
 27. รู้แล้วรอด (คู่มือเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ)
 28. พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (1)*
 29. พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (2)*
 30. มองโลกเป็น เห็นความสุข*
 31. กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน, กล้าเปลี่ยนแปลง*
 32. ธรรมะบำบัด, ทุกข์...รักษาได้ด้วยธรรม สุข...ประคองได้ด้วยธรรม*
 33. ธรรมะเตือนตน*
 34. Quick Guide Photoshop CS6*
 35. ทิปเด็ด เคล็ดลับ PowerPoint 2010*
 36. ครบทุกเรื่อง : อินเทอร์เน็ต & อีเมล 1/2*
 37. ครบทุกเรื่อง : อินเทอร์เน็ต & อีเมล 2/2*
 38. เรียน-เล่น-เป็นง่าย Facebook*
 39. เรียน เล่น เป็นง่าย Excel 2010*
 40. เรียน-เล่น-เป็นง่าย Facebook*
 41. เรียน เล่น เป็นง่าย Windows 7*
 42. เรียน-เล่น-เป็นง่าย ดาวน์โหลด เต็มสปีด*
 43. เรียน-เล่น-เป็นง่าย เลือกซื้อ-ใช้งาน โน้ตบุ๊ก-เน็ตบุ๊ก*
 44. สร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย Joomla 2.5 (1)*
 45. สร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย Joomla 2.5 (2)*
 46. สร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย joomla ฉบับสมบูรณ์ (1)*
 47. สร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย joomla ฉบับสมบูรณ์ (2)*
 48. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (1)*
 49. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (2)*
 50. Welcome to Asean เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน*

สำหรับหนังสือที่มีเครื่องหมาย * ให้ติดต่อที่กระทรวง ICT เพื่อขอรับหนังสือ เพราะติดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ 

Additional information