เนื้อหา

กระทรวงไอซีที จัดประชุมพิจารณามาตรฐาน ICT สำหรับคนพิการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

             

 

         นางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN-ITU Seminar on ICT Accessibility and Assistive Technologies for  Equity in Society) 

ว่า กระทรวงไอซีที ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน ซึ่งอยู่ภายใต้เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาคมสังคม - วัฒนธรรมอาเซียน ในเรื่องการส่งเสริมการใช้ ICT และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน ICT ในอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ว่า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสม และการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองและชนบท สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริมศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว อีกทั้งปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกระดับที่รวมทั้งผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสต่างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว 

          ดังนั้น กระทรวงไอซีที จึงได้ร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) ดำเนินโครงการอบรมด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT สำหรับอาเซียน (The Training of ICT and AT for Equity in Society) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางในการส่งเสริมความเท่าเทียมแก่ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT สำหรับอาเซียน รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อส่งเสริมการมีการใช้ ICT และสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ตลอดจนเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาด้าน ICT และเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเพื่อผลักดันการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน 2015 (ASEAN ICT Master Plan 2015) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลภายในอาเซียน

       “ภายใต้โครงการดังกล่าว กระทรวงฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN-ITU Seminar on ICT Accessibility and Assistive Technologies for  Equity in Society) ขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2557 นี้ ณ โรงแรมดิเอทัส ลุมพินี ถนนนพระราม 4 กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการในปัจจุบันของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเพื่อพิจารณามาตรฐานของเทคโนโลยีดังกล่าวที่จะนำมาใช้ร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน กว่า 40 คน จาก 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้” นางสาวอารีวรรณฯ กล่าว

ที่มา  www.mict.go.th

 

นางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวเปิดงาน

 

บรรยายกาศในงาน

Additional information