เนื้อหา

หลักสูตรการใช้ ICT ขั้นพื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางสติปัญญา

หลักสูตรการใช้ ICT ขั้นพื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางสติปัญญา ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2558

สามารถติดตามการดำเนินงานกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ปีงบประมาณ 2558 ได้ที่ http://www.equitable-society.com

Additional information