เนื้อหา

กระทรวงไอซีทีจัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

  • พิมพ์

          สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT
 
          เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ในหลักสูตรการสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์  สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์  2558   ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 
          โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้  นางสมศรี หอกันยา เป็นประธานกล่าวเปิด ปิด และมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน การต่อยอดในการศึกษา การประกอบอาชีพ และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้ ICT กันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นการใช้ ICT เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
          ในการจัดการอบรมในครั้งนี้มีและผู้ที่สนใจผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 51 คน