เนื้อหา

กระทรวงไอซีทีจัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธิ์ุ

  • พิมพ์

            สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT

เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ในหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม  สำหรับเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์  2558   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
 
             โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้  นางสมศรี หอกันยา เป็นประธานกล่าวเปิด ปิด และมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน การต่อยอดในการศึกษา การประกอบอาชีพ และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้ ICT กันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นการใช้ ICT เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
              ในการจัดการอบรมในครั้งนี้มีและผู้ที่สนใจผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 35 คน  ประกอบไปด้วยเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในจังหวักกาฬสินธิ์